2018
Покана за ОСА
  0.28


2017
Одитиран отчет по МСС
  0.23
Годишен доклад за дейността
  2.10
Покана за ОСА
  0.39
Протокол от заседание на СД
  0.55
Вписване на решение в Търговския регистър
  0.14
Обявяване на решение в Търговския регистър
  0.03
Пълномощно за ОСА
  0.13


2015
Одитиран отчет по МСС
  0.29
Годишен доклад за дейността
  2.23
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  0.43
Покана за ОСА
  0.28
Пълномощно за ОСА
  0.13


2014
Одитиран отчет по МСС
  0.82
Годишен доклад за дейността
  2.77
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  1.86
Покана за ОСА
  1.21
Пълномощно за ОСА
  0.04


2013
Уведомление за Годишния финансов отчет
  0.05
Протокол от Общото събрание на акционерите
  1.83
Списък на присъстващите акционери и техни представители
  0.11
Пълномощно на Георги Костадинов за ОСА
  0.47
Уведомление за упражняване на гласове чрез представители
  0.08
Одитиран отчет по МСС
  0.88
Годишен доклад за дейността
  3.18
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  3.50
Покана за ОСА
  1.66
Пълномощно за ОСА
  0.76


2012
Протокол от Общото събрание на акционерите
  3.26
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  3.04
Предложения на УС по точките от дневния ред
  0.67
Покана за ОСА
  2.20
Пълномощно за ОСА
  0.04


2011
Протокол от Общото събрание на акционерите
  3.53
Проект за Устав
  2.21
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  2.96
Предложения на УС по точките от дневния ред
  0.38
Покана за ОСА
  1.39
Одитиран отчет по МСС
  0.30
Годишен доклад за дейността
  0.74
Доклад на независимия одитор към годишния отчет
  1.36
Пълномощно за ОСА
  0.04


2010
Протокол от Общото събрание на акционерите
  1.24
Протокол от заседание на УС - дневен ред на ОСА
  1.95
Предложения на УС по точките от дневния ред
  0.23
Покана за ОСА
  0.42
Одитиран отчет по МСС
  0.29
Годишен доклад за дейността
  0.52
Доклад на независимия одитор към годишния отчет
  0.36
Пълномощно за ОСА
  0.04


2009
Протокол от редовното Общо събрание на акционерите
  3.55


Get Adobe Acrobat Reader to view this document.
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by