31/12/2009
BGN'000
31/12/2008
BGN'000
31/12/2007
BGN'000
Актив 32 917 31 706 26 101
Нетекущи активи 9 230 8 121 8 797
Дълготрайни материални активи 7 992 8 121 8 724
Земя 489 489 489
Сгради, машини, съоръжения и оборудване 6 061 5 563 5 738
Транспортни средства 1 370 1 394 1 685
Други материални активи 39 49 55
Нематериални активи 33 626 757
Други нетекущи активи 1 238 0 0
Вземания от свързани лица 1 138 0 0
Вземания за дивиденти от свързани лица 100 0 0
Репутация 0 0 73

Текущи активи 23 687 23 585 17 304
Материали и стоки 12 531 8 231 7 518
Търговски вземания 8 484 13 356 7 241
Наличност в каса и банкови сметки 2 672 1 998 2 545

Капитал и задължения 32 917 31 706 26 101
Капитал 10 397 9 121 8 321
Акционерен капитал 1 716 1 716 1 716
Резерви 5 428 4 829 1 608
Текуща печалба 1 084 680 4 293
Акумулирани печалби/загуби 2 169 1 896 704

Нетекущи задължения 4 167 6 072 6 001
Банкови кредити и лизинги 4 091 5 281 5 997
Нетекущи търговски задължения към свързани лица 44 789 0
Задължения по отсрочени данъци 32 0 0
Други нетекущи пасиви 0 2 4

Текущи задължения 18 353 16 513 11 779
Задължения 18 353 16 513 11 779
Банкови кредити и лизинги 11 846 9 292 8 118
Търговски задължения 6 193 7 037 3 241
Задължения по данъци 314 184 420
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by