2009
2008
2007
А. Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 73 101 61 385 20 370
Плащания на доставчици -72 773 -56 728 -29 724
Плащания, свързани с възнаграждения -992 -533 -356
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) -424 -1 171 -44
Платени корпоративни данъци върху печалбата -9 -786 -19
Курсови разлики -8 24 -11
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства -646 0 0
Други постъпления /плащания от оперативна дейност 91 -300 -386
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): -1 660 1 891 -10 170

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи -72 -90 -337
Постъпления от продажба на дълготрайни активи 0 0 5 888
Покупка на инвестиции дъщерно д-во Камарко Дистрибутори ЕООД 0 0 -5
Получени дивиденти от инвестиции (Камарко Дистрибутори ЕООД) 100 0 0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 28 -90 5 546

В. Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми 41 237 48 286 15 218
Платени заеми -36 769 -48 286 -5 412
Платени задължения по лизингови договори -1 327 -1 339 -2 675
Платени банкови такси и лихви върху дългосрочни заеми с инвестиционно предназначение 10 0 0
Изплатени дивиденти -845 -41 -89
Други постъпления/ плащания от финансова дейност 0 -631 -61
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 2 306 -2 348 6 981

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 674 -547 2 357
Д. Парични средства в началото на периода 1 998 2 545 188
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 2 672 1 998 2 545

Наличност в каса и банкови сметки 2 672 1 998 2 545
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by