2009
МСС, МСФО
2008
МСС, МСФО
2007
МСС
Приходи от продажби 63 411 59 959 31 644
Продажби на стоки 62 194 57 553 23 306
Продажби на услуги 745 2 369 3 408
Други продажби 472 37 4 930
Отчетна стойност на продадените стоки 54 011 53 077 23 623
Оперативни разходи 5 079 3 418 1 700
Разходи за персонал 1 044 543 326
Амортизация 1 220 1 190 835
EBITDA 4 321 3 464 6 321
EBITDA коефициент 7% 6% 20%
EBIT 2 057 1 731 5 160
EBIT коефициент 3% 3% 16%
EBT 1 209 775 4 770
EBT коефициент 2% 1% 15%
Нетна печалба за годината 1 084 680 4 293
Доход на акция 0.62 0.40 2.50
Списъчен състав в края на фискалната година 236 141 120
Сума на актива 32 917 31 706 26 101
Капитал 10 397 9 121 8 321
(като % от сума на актива) 32% 29% 32%
Възвръщаемост на капитала (ROE) 0.10 0.07 0.52
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by