2009
BGN'000
2008
BGN'000
2007
BGN'000
Продажби на стоки 62 194 57 553 23 306
Продажби на услуги 745 2 369 3 408
Други продажби 472 37 4 930
Отчетна стойност на продадените стоки 54 011 53 077 23 623
Разходи за материали 1 516 1 130 663
Продажби на услуги 2 951 1 720 813
Разходи за персонал 1 044 543 326
Амортизация 1 220 1 190 835
Други разходи 612 568 224

Оперативен резултат 2 057 1 731 5 160
Печалби от промяна на валутни курсове 164 165 27
Приходи от лихви 147 110 157
Други финансови приходи 24 109 26
Загуби от промяна на валутни курсове 209 114 47
Разходи за лихви 841 1 174 421
Банкови такси и комисионни 133 52 132

Финансов резултат 1 209 775 4 770
Корпоративен данък 125 105 477
Отсрочени данъци 0 -10 0

Общо данъци 125 95 477
Нетен резултат за годината 1 084 680 4 293
Доход на акция 0.62 0,40 2,50
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by