САФ Магелан АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от:

 

Съвет на директорите:

Станислав Николов Василев – Председател на СД
Георги Йорданов Иванов - Изпълнителен директор и член на СД
Христо Цветолюбов Христов – Заместник председател на СД
 

Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by